ម៉ាស៊ីន

Machine-a1

Machine-b

Machine-d1

Machine-c

Machines Workshop
បញ្ជីបរិក្ខារម៉ាស៊ីន
លេខ ឈ្មោះបរិក្ខារ លេខបរិក្ខារ គំរូ ក្រុមហ៊ុនផលិត ឆ្នាំ ដើម បរិមាណ
1 ធម្មតាកិនម៉ាស៊ីន P-0001 M3 JIANYA 2013.02.01 CN 10
2 ម៉ាស៊ីន​កិន P-0013 618S HUANGZHOUJICHUANG 2013.02.01 CN 3
3 កាត់លួសអេឡិចត្រូត P-0018 DK7740A ZHAOMING 2013.02.01 CN 5
4 ម៉ាស៊ីនរនាប P-0020 CZ6132A GUANGZHOUZHUJIANG 2013.02.01 CN 2
5 ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC កណ្តាប់ដៃម៉ាស៊ីន P-0022 ZQS4114 XILING 2013.02.01 CN 2
6 ម៉ាស៊ីន sawing P-0024 GB916 XILING 2013.02.01 CN 2
7 ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ P-0029 SWJ-B XILING 2013.02.01 CN 5
8 វេនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0032 BNC-46 MIYANO 2015.04.04 JP 3
9 វេនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0035 B205 TSUGAMI 2015.04.04 JP 3
10 វេនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0037 M42SD TSUGAMI 2015.04.04 JP 2
11 មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0070 brothertc-31A បងប្រុស 2013.04.17 JP 33
12 មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0073 540 ម្យ៉ាងវិញទៀត CNC ទី- 2015.06.03 CN 9
13 មជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនម្យ៉ាងវិញទៀត CNC P-0079 850 TAIKAN 2013.11.05 TW 6
14 ត្រាម៉ាស៊ីន P-0087 160T XITIAN 2013.08.19 TW 8
15 ត្រាម៉ាស៊ីន P-0090 60T XITIAN 2013.08.19 TW 3
16 ត្រាម៉ាស៊ីន P-0093 45T XITIAN 2013.08.19 TW 3
17 ត្រាម៉ាស៊ីន P-0095 250T World Group 2014.04.16 TW 2
18 ត្រាម៉ាស៊ីន P-0096 315T YADON 2015.07.16 CN 1
19 Die Casting Machine P-0098 DC280T L.K. GROUP 2018.08.18 HK 2

WhatsApp Online Chat !